Försäljning av din bostadsrätt

Om en bostadrätt överlåtits till ny innehavare får denne utöva bostadsrätt endast om han eller hon antas som medlem i föreningen.
Ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom köp skall upprättas skriftligen och undertecknas av både säljare och köpare. Köpehandlingen skall innehålla uppgift om lägenheten som överlåtelsen avser samt ett pris.
Motsvarande skall gälla vid byte och gåva.
Om överlåtelseavtalet inte uppfyller formkraven är överlåtelsen ogiltig.
Läs mer om överlåtelse i stadgarna.

Vid in- och utträden

Föreningen tar ut en överlåtelseavgift på max 2.5% av det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap.

För dig som flyttar

• Väggar och golv i de gemensamma utrymmen skall skyddas mot skador och nedsmutsning under in- eller utflyttning.
• Ytterdörren är ömtålig och ska behandlas varsamt. Dess automatiserade dörrhalva skall icke ställas upp då dörrmotorn kan gå sönder.
• Tömma ditt källarförråd. Den utflyttande skall debiteras för bortforsling av kvarlämnade saker.