Renoveringar

Bostadsrättsförening är en boendeform som förutsätter att medlemmarna tar aktiv del i skötseln av fastigheten. Därför måste var och en känna ansvar, ta eget initiativ och ha inställningen att "det här är mitt hus".  

I hela Gamla Stan råder förbud för åtgärder "som minskar bebyggelsens eller markens kulturhistoriska värden". Bostadsrättsinnehavaren får inte utan styrelsens tillstånd utföra åtgärder som innefattar ändring av befintliga ledningar för avlopp, vatten, värme, eller annan väsentlig förändring av lägenheten. 
Skriftlig ansökan skall sändas till styrelsen i god tid, se tillståndsblankett länkad nedan.

Regler för hantverkare som utför arbete åt bostadsrättsinnehavare eller föreningen

Bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för att inhyrda hantverkare följer föreningens regler. I de situationer där hantverkare utför arbete för föreningens räkning är det projektansvarig i styrelsen som har detta ansvar. 

  • Allt arbete ska utföras vardagar mellan kl 8:00-17:00.  
  • Berörda grannar ska informeras av bostadsrättsinnevaren i god tid innan störande arbete utförs.
  • Arbetsmaterial, -avfall eller utrustning får inte förvaras i husets gemensamma utrymmen, d.v.s. entré, källare, trapphus eller innegård.
  • Endast vid transport mellan lägenhet och transportfordon får arbetsmaterial, -avfall eller utrustning under kort tid ställas i husets gemensamma utrymmen. Inget får ställas mot väggar i entré eller trapphus då de kan lätt skadas. 
  • Om arbetsmaterial, -avfall eller utrustning förvaras (enligt godkänd förehavande) i gemensamma utrymmen skall väggar och golv skyddas mot skador och nedsmutsning med papper eller plast. 
  • Ytterdörren är ömtålig och ska behandlas varsamt. Ytterdörrens automatiserade dörrhalva skall icke ställas upp då dörrmotorn kan gå sönder.
  • Dispens att förvara vissa typer av arbetsmaterial, -avfall eller utrustning under en begränsad tid i källare eller på innegård kan ges av styrelsen i vissa situationer. För detta krävs en skriftlig ansökan som skall sändas till styrelsen i god tid. 

Bra att veta:
Vård och underhåll av fastigheter i gamla stan